Discussion:
œÐ°Ý€k¥Í»¡šk¥Í¬OŠUŠn€Hšì©³¬O€°»ò·N«ä?
(时间太久无法回复)
²²³æ³æ
2003-07-10 14:14:35 UTC
Permalink
šì€£€F¹Ú·Q©Œ©€
2003-07-10 14:26:44 UTC
Permalink
¡i Šb ***@venus.nhit.edu.tw (²²³æ³æ) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: §Ú±`±`³Q€k¥Í»¡
: §A¯u¬OŠUŠn€H
: šì©³¬O€°»ò·N«ä
: ÁÙ¬O§Ú·Q€ÓŠh
: œÐ»¡¥X§Aªº¬Ýªk§a!!
: ÁÂÁÂ!!

§Ú€]±`³Q»¡
¥i¬O§Ú€£ÀŽ€k¥Í»¡³o¥yžÜ¬O€°»ò·N«ä
--
§Ú¬O«Ó­ô¡A³o¬OŠ³®ÚŸÚªº¡G«Ó­ô¬O¥ÎšÓªYœàªº¡A€£¬O¥ÎšÓ¥æ©¹ªº¡A
©Ò¥H«Ó­ô³£šS€kªB€Í¡C
§Ú€]šSŠ³€kªB€Í¡A«¢«¢~
Ãø¹D§Ú€]¬O«Ó­ô¶Ü¡H

¹q€lštŸÇ·|ºô­¶..http://www.cc.ntut.edu.tw/~www2en/

¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 211.74.7.211
§ÚÁÅ¥X¥h€F
2003-07-10 14:48:09 UTC
Permalink
ŽN¬O ¥L­Ì­n°µšÆ³£·|·Qšì§A

¥X¥hª±€]·|·Q§ä§A

¥L­Ì§â§A·íŠš«ÜŠnªºªB€Í¬Ý«Ý
Post by šì€£€F¹Ú·Q©Œ©€
: §Ú±`±`³Q€k¥Í»¡
: §A¯u¬OŠUŠn€H
: šì©³¬O€°»ò·N«ä
: ÁÙ¬O§Ú·Q€ÓŠh
: œÐ»¡¥X§Aªº¬Ýªk§a!!
: ÁÂÁÂ!!
§Ú€]±`³Q»¡
¥i¬O§Ú€£ÀŽ€k¥Í»¡³o¥yžÜ¬O€°»ò·N«ä
--
¡° Origin: ºëÆF€§«°<bbs.ntnu.edu.tw> ¡» From: 140.122.195.110
~ ~ice~ ~
2003-07-10 15:11:34 UTC
Permalink
¡i Šb ***@bbs.ntnu.edu.tw (§ÚÁÅ¥X¥h€F) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ŽN¬O ¥L­Ì­n°µšÆ³£·|·Qšì§A
: ¥X¥hª±€]·|·Q§ä§A
: ¥L­Ì§â§A·íŠš«ÜŠnªºªB€Í¬Ý«Ý

:
¡° €Þ­z¡***@redbbs.cc.ntut.edu.tw (šì€£€F¹Ú·Q©Œ©€)¡n€§»Êš¥¡G
: > §Ú€]±`³Q»¡
: > ¥i¬O§Ú€£ÀŽ€k¥Í»¡³o¥yžÜ¬O€°»ò·N«ä


--
¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 61.70.203.49
­ìšÓ§Ú­Ì³£¬OŠn€H..
2003-07-10 15:21:32 UTC
Permalink
Post by šì€£€F¹Ú·Q©Œ©€
§Ú±`±`³Q€k¥Í»¡
§A¯u¬OŠUŠn€H
šì©³¬O€°»ò·N«ä
ÁÙ¬O§Ú·Q€ÓŠh
œÐ»¡¥X§Aªº¬Ýªk§a!!
ÁÂÁÂ!!
Šn€H¬OŠn€H..
Šý¬O¥i¯à¹ïŠoŠÓš¥¬OšSŠ³·Pıªº€H..
©Î¬OŠ³Ša€è¥i¥H§Q¥Îªº€H..
©Ò¥H·í€k¥Í»¡§A¬O­ÓŠn€H®É..
¥i§O°ª¿³ªº€ÓŠ­­ò..

--
¡° Origin: Œ¯¥d€p¿v <moca.csie.chu.edu.tw> 
¡» From: 61-230-55-210.HINET-IP.hinet.net
·R«ë·S¬O«D
2003-07-10 15:29:36 UTC
Permalink
¡i Šb ***@moca.csie.chu.edu.tw (­ìšÓ§Ú­Ì³£¬OŠn€H..) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@venus.nhit.edu.tw (²²³æ³æ)¡n€§»Êš¥¡G
: > §Ú±`±`³Q€k¥Í»¡
: > §A¯u¬OŠUŠn€H
: > šì©³¬O€°»ò·N«ä
: > ÁÙ¬O§Ú·Q€ÓŠh
: > œÐ»¡¥X§Aªº¬Ýªk§a!!
: > ÁÂÁÂ!!
: Šn€H¬OŠn€H..
: Šý¬O¥i¯à¹ïŠoŠÓš¥¬OšSŠ³·Pıªº€H..
: ©Î¬OŠ³Ša€è¥i¥H§Q¥Îªº€H..
: ©Ò¥H·í€k¥Í»¡§A¬O­ÓŠn€H®É..
: ¥i§O°ª¿³ªº€ÓŠ­­ò..


§Ú€£·QŠA³Q§Q¥Î€U¥h€F...><...

--
¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 140.124.133.11
¬Pªºâfžš»P­·ªº€Àª[...
2003-07-10 15:33:02 UTC
Permalink
Post by šì€£€F¹Ú·Q©Œ©€
§Ú±`±`³Q€k¥Í»¡
§A¯u¬OŠUŠn€H
šì©³¬O€°»ò·N«ä
ÁÙ¬O§Ú·Q€ÓŠh
œÐ»¡¥X§Aªº¬Ýªk§a!!
ÁÂÁÂ!!
¶â...
§A¥i¥Hšì€Ú«¢©i¯Sªºtalkª©¬Ý¬Ý...
--
¡° Origin: ·¬ŸôÅ毞<bbs.cs.nthu.edu.tw> ¡» From: 185.c13.ethome.net.tw
¯«©_
2003-07-10 16:00:26 UTC
Permalink
Šn€H

«D±¡€H

--
¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 210.85.29.39
jo boring a...
2003-07-10 16:31:40 UTC
Permalink
¡i Šb ***@moca.csie.chu.edu.tw (­ìšÓ§Ú­Ì³£¬OŠn€H..) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡***@venus.nhit.edu.tw (²²³æ³æ)¡n€§»Êš¥¡G
: > §Ú±`±`³Q€k¥Í»¡
: > §A¯u¬OŠUŠn€H
: > šì©³¬O€°»ò·N«ä
: > ÁÙ¬O§Ú·Q€ÓŠh
: > œÐ»¡¥X§Aªº¬Ýªk§a!!
: > ÁÂÁÂ!!
: Šn€H¬OŠn€H..
: Šý¬O¥i¯à¹ïŠoŠÓš¥¬OšSŠ³·Pıªº€H..
: ©Î¬OŠ³Ša€è¥i¥H§Q¥Îªº€H..
: ©Ò¥H·í€k¥Í»¡§A¬O­ÓŠn€H®É..
: ¥i§O°ª¿³ªº€ÓŠ­­ò..
»{ŠP.....

--
 ùú¢€¢€ùûùû ùú¢€ùûùû ùû ùú¢€ùû ¡· ùû
 ùø ùòùùùñùú¢€¢§ùòùùùýùòùçùñùú¢€¢§ ùø ùòùùùß ùú¢€¢€ùû
 ùø ùø ùøùø ùøùø ùøùøùøùø ùø ùø ùø ùø ùòùùùùùî
 ùü¢€¢€ùýù÷ ùüùü¢€ùäùø ù÷ùøùìùü¢€ùä ùø ùî ùì ùü¢€¢€¢w
 ¡i€Q€ëªì€­¿Dªùµóªº€ë¥ú--ÊežÖ°Ò¡j

¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 211.74.5.14
Šn·Q¥h§Æß³á
2003-07-10 17:19:56 UTC
Permalink
我常常被女生說
你真是各好人
到底是什麼意思
還是我想太多
請說出你的看法吧!!
謝謝!!
那很好阿...
對我而言
那是我對男生最大的讚美唷
因為好男人不多喔...
很不錯喔.....你想太多了啦...

--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:203.70.*
§Ú¹ïªøŸvšS©è§Ü€O°Ú
2003-07-10 18:39:01 UTC
Permalink
Post by ¬Pªºâfžš»P­·ªº€Àª[...
Post by šì€£€F¹Ú·Q©Œ©€
§Ú±`±`³Q€k¥Í»¡
§A¯u¬OŠUŠn€H
šì©³¬O€°»ò·N«ä
ÁÙ¬O§Ú·Q€ÓŠh
œÐ»¡¥X§Aªº¬Ýªk§a!!
ÁÂÁÂ!!
¶â...
§A¥i¥Hšì€Ú«¢©i¯Sªºtalkª©¬Ý¬Ý...
²×©ó,Šn€Hœ×€]±q€Ú«¢ªºtalkªO¬y¶Ç¥XšÓ€F

§ÚŽN»¡Šn€Hœ×€@©w·|¥XŠW

³s§ÚŠPŸÇ³£¬Û·í»{ŠP
--
3 2 1 §A°µ€F€@³õŠn¹Ú¶Ü? *s
--
ùÝùùùùùùùß ¢q¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
ùøšg¯X ùø ¢x¡¯ Origin¡G[ šg ¯X Š~ €Ö ] whshs.cs.nccu.edu.tw ¢¢¢w¢¡
ùø Š~€Öùø ¢q¢¡ < IP¡G140.119.164.16 > ¢¢¢w¢¡
ùãùÞùùùÞùå ¢¢ ¡¯ From¡G113.69.30.61.isp.tfn.net.tw 
 ¢wùö¢wùö¢w ¢Ù¢Õ¢Ð¢Ð¢á ¢w ¡· ŸCµŸ"BBS"ªºšg¯X€£¹¥¡FÄÝ©óŠ~€Öªº»ŽšgŠâ±m ¡· 
Ãú
2003-07-11 02:24:03 UTC
Permalink
€£­n²z§A~
2003-07-11 04:15:46 UTC
Permalink
z***@kkcity.com.tw
2003-07-11 07:36:44 UTC
Permalink
Šn€Ñ®ð
2003-07-11 13:17:03 UTC
Permalink
«ÜŠ³Šw¥þ·Pªº€H¡C
³ožÌ©Ò¿×ªºŠw¥þ·P¡AŽN¬OšººØ€£¥ÎŸá€ß·|µo¥Í·R±¡¡A
Åý€H«Ü©ñ€ß«ÜŠw€ßªº©M¥L¬Û³B¡C
©Ò¥H¬OŠn€H¡C
€jŽn§a¡C
€£­n·Q€ÓŠh ŽN¬O§AšSŸ÷·|ªº·N«ä

­J«ä¶Ã·QªºžÜŽN¬OŽdºGªº¶}©l....
--
In the country of love

No right no wrong

only just choice
--
¡° Origin: Œ¯¥d€p¿v <moca.csie.chu.edu.tw> 
¡» From: 162.c218-184-166.ethome.net.tw
¶ê¶ê€pœÞ²zœ×
2003-07-11 15:01:59 UTC
Permalink
¡i Šb ***@venus.nhit.edu.tw (²²³æ³æ) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: §Ú±`±`³Q€k¥Í»¡
: §A¯u¬OŠUŠn€H
: šì©³¬O€°»ò·N«ä
: ÁÙ¬O§Ú·Q€ÓŠh
: œÐ»¡¥X§Aªº¬Ýªk§a!!
: ÁÂÁÂ!!
ŽN¬OŠr­±ªº·N«ä§a~~~
ŽN¬O»¡~§A€H¯uªº«ÜŠn...
ŠÜ©óŠ³šSŠ³§Oªº·N«ä...
À³žÓ€£€Ó·|Š³...§a~~~~~~

--

·í€ÑšÏªº¥úÀô€£ŠAµo¥ú
·í€ÑšÏªº¯Í»H€£ŠA­žµŸ
šº»ò¡ã
€ÑšÏ Á37;43mÙºâ¬O€ÑšÏ¶Ü¡H

¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 219.91.80.185
µL¶¡
2003-07-11 16:36:28 UTC
Permalink
我常常被女生說
你真是各好人
到底是什麼意思
還是我想太多
請說出你的看法吧!!
謝謝!!
她們既然把你說成好人,就是沒有情人的意思,
女生很多都憑感覺做決定,那是很糟糕的,在
這樣環境中好人不多,連好人壞人都分不清的女生
她們的感覺其實就是錯覺.實例就是像那些鴛鴦大盜
或者是作奸犯科的人照樣有情人或老婆,例如殺人魔陳進興
大夢覺醒時才發現愛情或婚姻是南柯一夢的女性,
你到時候也不必去理會了,因為你曾經被說是好人卻不被選擇.
--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:211.21.*
µL¶¡
2003-07-11 16:59:19 UTC
Permalink
Post by µL¶¡
我常常被女生說
你真是各好人
到底是什麼意思
還是我想太多
請說出你的看法吧!!
謝謝!!
她們既然把你說成好人,就是沒有情人的意思,
女生很多都憑感覺做決定,那是很糟糕的,在
這樣環境中好人不多,連好人壞人都分不清的女生
她們的感覺其實就是錯覺.實例就是像那些鴛鴦大盜
或者是作奸犯科的人照樣有情人或老婆,例如殺人魔陳進興
大夢覺醒時才發現愛情或婚姻是南柯一夢的女性,
你到時候也不必去理會了,因為你曾經被說是好人卻不被選擇.
寫錯了,更正一下,應該是那些有家庭暴力的酗酒的虐待小孩的還有拋家棄子的
還有搞外遇的(摸鐵路一族)出軌的..女生選擇對象是真的連好人壞人都搞
不清楚,否定了好人,可沒見得下次還有這樣的機會.
--
好康訊息!
Openfind 提供免費撥接電話:40508888
帳號:openfind 密碼:openfind
--
http://bbs.openfind.com.tw
※來源:211.21.*
^^
2003-07-11 17:46:37 UTC
Permalink
¡i Šb bcbodleon (š¯€Ú) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡i Šb ***@venus.nhit.edu.tw (²²³æ³æ) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: : §Ú±`±`³Q€k¥Í»¡
: : §A¯u¬OŠUŠn€H
: : šì©³¬O€°»ò·N«ä
: : ÁÙ¬O§Ú·Q€ÓŠh
: : œÐ»¡¥X§Aªº¬Ýªk§a!!
: : ÁÂÁÂ!!
: Ž¿žgŠ³­Ó€kªº¹ï§Ú»¡¹L³o¥yžÜ
: «ášÓŽNÅÜŠš§Ú€kªB€Í€F^^"....

+1 €£¹L³o¬O­n¥I¥X€£€Öªº§V€O

·íµMÁÙŠ³€Ñ®ÉŠa§Q€H©M....^^

--
¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 140.124.131.18
october
2003-07-11 21:29:50 UTC
Permalink
·í§Ú·Q€£šìšä¥L§Î®eµü®É§ÚŽN·|»¡:§A¬OŠn€H~
«Ünice...
Š]¬°³o¬OŠw¥þµª®×!


¡i Šb ***@venus.nhit.edu.tw (€£­n²z§A~) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡mchlo (²²³æ³æ)¡n€§»Êš¥¡G
: > §Ú±`±`³Q€k¥Í»¡
: > §A¯u¬OŠUŠn€H
: > šì©³¬O€°»ò·N«ä
: > ÁÙ¬O§Ú·Q€ÓŠh
: > œÐ»¡¥X§Aªº¬Ýªk§a!!
: > ÁÂÁÂ!!
: ¹ï§AŠ³Šn·P
: ¥i¥H»¡¬OŠ³ÂI³ßÅw§A
: ¥u¬OÁÙ€£šì¥æ©¹ªºŠašB
: §Æ±æ¯à°÷€@ªœŠb€@°_
: «o€£¬Ošk€kªB€Íªºšº€@ºØ°Õ
: ŽN¬O.....
: ·Qžò§A€@·íŠnªB€ÍÅo


--
¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 134.76.62.210
ªiªi
2003-07-12 02:04:55 UTC
Permalink
¡i Šb ***@venus.nhit.edu.tw (€£­n²z§A~) ªº€j§@€€Ž£šì: ¡j
: ¡° €Þ­z¡mchlo (²²³æ³æ)¡n€§»Êš¥¡G
: > §Ú±`±`³Q€k¥Í»¡
: > §A¯u¬OŠUŠn€H
: > šì©³¬O€°»ò·N«ä
: > ÁÙ¬O§Ú·Q€ÓŠh
: > œÐ»¡¥X§Aªº¬Ýªk§a!!
: > ÁÂÁÂ!!
: ¹ï§AŠ³Šn·P
: ¥i¥H»¡¬OŠ³ÂI³ßÅw§A
: ¥u¬OÁÙ€£šì¥æ©¹ªºŠašB
: §Æ±æ¯à°÷€@ªœŠb€@°_
: «o€£¬Ošk€kªB€Íªºšº€@ºØ°Õ
: ŽN¬O.....
: ·Qžò§A€@·íŠnªB€ÍÅo

³q±`šk€è€@©wŠh€Ö€]¬O³ßÅw¹ï€è €~·|€ß¥Ì±¡Ä@À°§U¹ï€è
€£ºÞ³ßÅwŠhÁÙ¬O€Ö....
§Ú¬Oı±o..­YšM©w­nÀ°§U€F šºŽN­n¬Ý¶}ÂI
·íµM³Q»¡¬O­ÓŠn€HªºžÜ ŠÜ€Ö¹ï€è¹ï§AªºŠL¶HÀ³žÓ€£®t~
€£¹L ·Q­nŠA§ó¶i€@šB...šºÀ³žÓÁÙŠ­Ðù €H³£¬OŠÛšpªº..
³£¬O§Æ±æŠÛ€vªºšÆ¯à»°§Ö§¹Šš §A­nÀ°§U ·íµM¬O«Ü°ª¿³~!
©Ò¥H €]œÐ§O±H±æ€ÓŠh..·Q·Q§a...
--
: ùø ùúùý ùúùùùû ùúùùùû ùúùùùùùû ·R ¬O¥I¥X ¬OÄ묹
: ùàùùùý ùàùùùâ ùø ùø ùø ùüùùùÞùù
: ùàùùùû ùúùý ùø ùàùùùâ ùüùùùùùû ùø  ¬O®e§Ô ¬O»{©R
: ùø ùüùûùø ùüùùùý ùüùû ùø ùø 
: ùüùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùùý ùø  ¬OµL©`ªº...

¡°šÓ·œ : ¥x¥_¬ì€j­p€€¬õŒÓžê°T¯ž redbbs.cc.ntut.edu.tw
¡°FROM : 61.30.0.214
*¡ãªø€£€jºw€p«Ä¡ã*
2003-07-12 02:18:54 UTC
Permalink
Post by october
·í§Ú·Q€£šìšä¥L§Î®eµü®É§ÚŽN·|»¡:§A¬OŠn€H~
«Ünice...
Š]¬°³o¬OŠw¥þµª®×!
: ¹ï§AŠ³Šn·P
: ¥i¥H»¡¬OŠ³ÂI³ßÅw§A
: ¥u¬OÁÙ€£šì¥æ©¹ªºŠašB
: ŽN¬O.....
­Y¬O§Ú©Mšk«Ä€l»¡...§A¬O³¢Šn€H®É.....

šºŽNªí¥Ü....ÁöµM§A¬O³¢Šn€H...Šý¬O§Ú­ÌšSŠ³±¡¥÷.....

Š³ÂIŠwŒ¢ªº»y®ð§a....= = "

­Ó€H·Nš£¶ÈšÑ°ÑŠÒ^^"

--

ŸÇ ·| °± ¯d €§ ¶¡ €~ ¯à ©I §l €@ €Á . . . . . coffeecup~*
--
ùÝùùùùùùùß ¢q¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢w¢¡
ùøšg¯X ùø ¢x¡¯ Origin¡G[ šg ¯X Š~ €Ö ] whshs.cs.nccu.edu.tw ¢¢¢w¢¡
ùø Š~€Öùø ¢q¢¡ < IP¡G140.119.164.16 > ¢¢¢w¢¡
ùãùÞùùùÞùå ¢¢ ¡¯ From¡G61-225-35-198.HINET-IP.hinet.net 
 ¢wùö¢wùö¢w ¢Ù¢Õ¢Ð¢Ð¢á ¢w ¡· ŸCµŸ"BBS"ªºšg¯X€£¹¥¡FÄÝ©óŠ~€Öªº»ŽšgŠâ±m ¡· 
­ìšÓ§Ú­Ì³£¬OŠn€H..
2003-07-14 13:33:37 UTC
Permalink
Post by ­ìšÓ§Ú­Ì³£¬OŠn€H..
Šn€H¬OŠn€H..
Šý¬O¥i¯à¹ïŠoŠÓš¥¬OšSŠ³·Pıªº€H..
©Î¬OŠ³Ša€è¥i¥H§Q¥Îªº€H..
©Ò¥H·í€k¥Í»¡§A¬O­ÓŠn€H®É..
¥i§O°ª¿³ªº€ÓŠ­­ò..
Šn€HŽN¬OŠn€H£«
°ò¥»€W¹ï§ÚŠÓš¥»¡³oºØžÜÀ³žÓºâ¬OÆg¬ü§a
³o€£¬O€ßŸ÷°Ú¡ã
¬OŠhŒÆ€H²Î­p«áªºµ²ªG..
­n€£µM«e°}€lŽN€£·|¥X²{"Šn€Hœ×"³oºØªFŠè€F..


--
¡° Origin: Œ¯¥d€p¿v <moca.csie.chu.edu.tw> 
¡» From: 61-230-58-32.HINET-IP.hinet.net

继续阅读narkive:
Loading...